Prayag Sangeet Samiti
Prayag Sangeet Samiti
|| MERIT LIST OF 2008-09 || PRAVEEN (VOCAL) 1) Priyanka Malick (400) 2) Smriti Shukla (392) 3) Antara Chakraborty (388) PRAVEEN (TANTRA VADYA) 1) Jyoti Rawat (366) 2) Sanjeet Kumar (349) 3) Sandhya Malviya (349) PRAVEEN (TABLA) 1) Kuhu Malviya(369) 2) Kaushik Bhattacharjee (343) 3) Asha Srivastava (343) 4) Hareram Tanti (343) 5) Raghunath Das Malhotra (340) Praveen (KATHAK/DANCE) 1) Arpit Raghav Sharma (373) 2) Purnima Srivastava (365) 3) Pinku Rani Kalita (364) PRAVEEN (RABINDRA SANGIT) 1) Aurima Das (342) 2) Moushami Sinha (327) 3) Sanchari Bhowmik (308) PRABHAKAR (VOCAL) 1) Archana Kumari (462) 2) Sohini Guha Roy (461) 3) Ananya Jain (459) PRABHAKAR (TANTRA VADYA) 1) Mathuresh K. Verma (417) 2) Harish Baloni (395) 3) Sanjay Srivastava (388) 4) Mitali Nath (388) PRABHAKAR (Tabla) 1) Siddharth Chakraborty (467) 2) Survesh K. Tiwari (443) 3) Rahul Malik (434) PRABHAKAR (BHARATNATYAM) 1) Durga Prudel (448) 2) Barsha Basu Thakur (431) 3) Amrit Sinha (415) PRABHAKAR (KATHAK/DANCE) 1) Jayeeta Bhowmick (430) 2) Rachna Pandey (426) 3) Neha Mishra (425) PRABHAKAR (NAZRUL GEET) 1) Gokulananda Nandan (409) 2) Manika Majumdar (408) 3) Manali Nandi (406) PRABHAKAR (ODISSI DANCE) 1) Sonali (417) 2) Bhawna Mishra (404) 3) Shrota Bhattacharyajee (401) 4) Debabrata Barua (401) PRABHAKAR (RABINDRA SANGEET) 1) Mithu Debnath (411) 2) Brajendra Narayan Thakur (410) 3) Sudipta Das (400) || 
Exams Conducted
Share |

Vocal

Subjects
Praveshika
1st Year
2nd Year
3rd Year
4th Year
5th Year

6th Year

PRABHAKAR

7th Year

8th Year

PRAVEEN

SANGEETACHARYA
Classical Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Bhav Sangit (Classical & Light Music) - Yes Yes Yes Yes
Continue with Vocal classical 5th Year
Ravundra Sangit - Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Nazrul Geet - Yes Yes Yes Yes Yes Yes - - -
Bangla Kirtan - Yes Yes Yes Yes - - - - -
Atul Prasad-Rajnikant-Dwijendra Geet - Yes Yes Yes Yes - - - - -
Shabad Kirtan - Yes Yes Yes Yes - - - - -
Guru Bani - Yes Yes Yes Yes - - - - -
Sufi Sangit - Yes Yes Yes Yes - - - - -

INSTRUMENTAL

Subjects
Praveshika
1st Year
2nd Year
3rd Year
4th Year
5th Year

6th Year

PRABHAKAR

7th Year

8th Year

PRAVEEN

SANGEETACHARYA
Tantra Vadya Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Sitar, Sarod, Vina, Vichitra Vina, Santoor, Guitar Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Vitat Vadya Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Sarangi, Israj, Voilan Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Ghana Vadya Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Jal/ Nal Tarang Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Sushir Vadya Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Flute, Shahani, Clarionate Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Avandva Vadya Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Tabla/ Pakhwaj Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

 

Dance

Subjects
Praveshika
1st Year
2nd Year
3rd Year
4th Year
5th Year

6th Year

PRABHAKAR

7th Year

8th Year

PRAVEEN

SANGEETACHARYA
Kathak Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Bharat Natyam Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - - -
Manipuri/ Oddissi Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - - -
Ravindra Nritya Yes Yes Yes Yes Yes - - - - -

Note: For more information please refer our prospectus.

Hall of Fame